Powrót do przeszłości, czyli dlaczego warto zatrudnić byłego pracownika / Повернення в минуле, або чому варто найняти колишнього працівника

Powrót do przeszłości, czyli dlaczego warto zatrudnić byłego pracownika / Повернення в минуле, або чому варто найняти колишнього працівника

Powrót do przeszłości, czyli dlaczego warto zatrudnić byłego pracownika / Повернення в минуле, або чому варто найняти колишнього працівника

Powody, dla których pracownicy opuszczają firmę, mogą być różne. Bywa jednak, że chwilę po odejściu część z tych pracowników zdaje sobie sprawę, że może po drugiej stronie trawa nie jest wcale bardziej zielona. I co wtedy?

Statystycznie rzecz biorąc…

Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Unum UK, w Wielkiej Brytanii już co piąty pracownik (19 proc.) albo wrócił do poprzedniej pracy w ciągu ostatnich pięciu lat, albo planuje to zrobić w najbliższej przyszłości.[1] Zjawisko staje się tak powszechne, że powstała nawet nowa kategoria tzw. pracowników-bumerangów.

Koncepcja ponownego zatrudniania byłych pracowników nie jest nowa, ale rośnie szczególnie w ostatnich latach. Według ostatnich badań wykonanych przez naukowców z Carnegie Mellon University, Providence College i University College Dublin wynika, że w większości przypadków w relacji pomiędzy pracodawcą a byłym pracownikiem nie dochodzi do „spalenia mostu”. Obecnie specjaliści HR są bardziej niż kiedykolwiek otwarci na ponowne zatrudnianie byłych pracowników, widząc dobre rezultaty takiej praktyki. Również sami pracownicy dostrzegają szereg korzyści. Poza kulturą pracy (36 proc.) i atrakcyjniejszym pakietem świadczeń (34 proc.), osoby, które już wróciły lub zamierzają wrócić do poprzedniego pracodawcy podają powody takie jak:

 • Wzrost wynagrodzenia (25 proc.)
 • Awans zawodowy (21 proc.)
 • Elastyczny grafik/praca w systemie hybrydowym (19 proc.)
 • Podejmowane przez pracodawcę działania na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i kultury organizacyjnej (14 proc.)

A jakie korzyści niesie powrót pracownika dla pracodawcy?

Mniejsze koszty rekrutacji

Na koszty rekrutacji wypływa długość i jakość procesu, konieczność aktualizacji ogłoszeń, analiza aplikacji, testy, spotkania kandydata z różnymi osobami w organizacji. Zatrudnienie pracownika, który większość tych etapów ma za sobą to znaczne skrócenie tego czasu i kosztów procesu.

Szybsze wdrożenie

Według Kronos Workforce Institute do największych zalet zatrudniania „pracowników-bumerangów” zaliczyć można ich znajomość kultury firmy i mniejszą potrzebę wdrożenia takich osób. Proces aklimatyzacji pracowników, którzy wrócili nie trwa już tak długo i nie jest dużym kosztem dla pracodawcy.

Większa produktywność

Wdrożenie do pracy jest praktycznie natychmiastowe, ponieważ pracownicy tacy są już zaznajomieni z modelem biznesowym, a to automatycznie wpływa na efektywność ich pracy.

Wzmocnienie wspólnoty

Pracownik-bumerang zna również relacje w zespole, szybciej się w nim aklimatyzuje, a pewniej czując się w organizacji, którą zna, szybko staje się jej częścią.

Większa lojalność

Powrót do poprzedniego pracodawcy jest też dowodem na to, że pracownicy wierzą w misję i cele organizacji. Naturalnie stają się jej ambasadorami. Niezależnie od powodu odejścia, powrót jest świadomą decyzją, najczęściej na dłużej.

Druga szansa

Drugie podejście oznacza również powtórne zmierzenie się z tymi samymi wyzwaniami, tylko tym razem z większą wiedzą, dystansem oraz inspirującą możliwością ich rozwiązania.

Nowe pomysły

Kiedy pracownicy odchodzą, aby realizować osobiste lub inne zainteresowania zawodowe, mogą dodać wartość firmie, przynosząc nowe pomysły lub wykorzystując nabyte umiejętności, których nauczyli się podczas ostatnich doświadczeń.

„W strategii HR warto uwzględnić możliwość powrotu do organizacji pracowników, którzy odeszli. To niesie wiele korzyści dla pracodawcy, natomiast warto jednak ten proces dobrze przygotować. Jednym z jego elementów jest dobrze przeprowadzony exit-interview, czyli wywiad pracownika odchodzącego, by poznać dogłębnie motywacje jego decyzji rezygnacji z pracy i móc jej zapobiec w przyszłości. Również przyjmując pracownika ponownie dobrze jest znać jego motywy. To skarbnica wiedzy o silnych stronach organizacji i jej przewagach konkurencyjnych.” – komentuje Michał Płaczkiewicz, Dyrektor Działu HR i Komunikacji Korporacyjnej w Unum.


[1] Badanie przeprowadzone przez Opinium w dniach 4-8 marca 2022 r. na reprezentatywnej próbie 2000 dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii.


Bibliografia:

https://www.cmu.edu/tepper/news/stories/2021/january/boomerang-performance-research.html

https://hrexecutive.com/whats-keeping-hr-up-at-night-the-great-resignation-and-much-more/

https://www.cnbc.com/2021/11/17/retirees-are-unretiring-and-thats-good-for-the-labor-market.html

https://www.forbes.com/sites/pavelkrapivin/2021/12/01/why-hiring-boomerang-employees-benefits-employers/?sh=4d2ad496700e

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2021/12/18/should-your-business-rehire-boomerang-employees-who-want-their-jobs-back/?sh=4c334f134cb4

Повернення в минуле, або чому варто найняти колишнього працівника

Причини, через які працівники залишають фірму, можуть бути різними. Але часом буває так: через деякий час після звільнення частина цих працівників розуміє, що, моливо, на іншій стороні трава зовсім не зеленіша. І що ж тоді?

Статистично кажучи…

Як випливає з останніх досліджень, проведених Unum UK, у Великобританії вже кожен п’ятий працівник (19 відсотків) або повернувся до колишньої роботи за останні п’ять років, або планує зробити це найближчим часом. [1] Явище стає настільки поширеним, що виникла навіть нова категорія так званих робітників-бумерангів.                                                Концепція повторного найму колишніх працівників не нова, але їхня кількість особливо зростає в останні роки. Згідно з недавнім опитуванням, проведеним дослідниками з Carnegie Mellon University, Providence College i University College Dublin, в більшості випадків у відносинах між роботодавцем і колишнім працівником не відбулося „спалювання моста”. В даний час фахівці з відділу управління персоналом більш ніж коли-небудь відкриті до повторного найму колишніх працівників, спостерігаючи добрі результати такої практики. Крім того, самі працівники бачать ряд переваг. Поза культурою праці (36 відсотків) і більш привабливим пакетом виплат (34 відсотки), особи, які вже повернулися або мають намір повернутися до попереднього роботодавця, вказують на такі причини, як:

 • Заходи із захисту навколишнього середовища, соціальної відповідальності та організаційної культури, що вчиняються роботодавцем (14 відсотків)
 • Збільшення заробітної плати (25 відсотків)
 • Професійне просування (21 відсоток)
 • Гнучкий графік/робота за гібридною системою (19 відсотків)
 • Вчинення роботодавцем заходів із захисту навколишнього середовища, соціальної відповідальності та організаційної культури (14 відсотків)
  A які переваги приносить повернення працівника роботодавцю?

Менші витрати на працевлаштування

На витрати з працевлаштування впливає тривалість і якість процесу, необхідність оновлення оголошень, аналіз заявок, тести, зустрічі кандидата з різними особами в організації. Працевлаштування працівника, який вже пройшов більшість цих етапів – це значне скорочення цього часу і вартості процесу.

Більш швидкаадаптація

За даними Kronos Workforce Institute, до найбільших переваг найму „працівників-бумерангів” можна віднести їх знання культури фірми і меншу потребу адаптації цих осіб. Процес акліматизації працівників, які повернулися, не займає так багато часу і не несе за собою великих витрат для роботодавця.

Підвищення продуктивності

Включення у роботу відбувається практично миттєво, так як такі працівники вже знайомі з бізнес-моделлю, і це автоматично впливає на ефективність їх роботи.

Зміцнення спільноти

Працівник-бумеранг також знає відносини в команді, швидше акліматизується в ній, більш впевнено відчуваючи себе в організації, яку він знає, швидко стає її частиною.

Більша лояльність

Повернення до попереднього роботодавця також є доказом того, що працівники вірять у місію та цілі організації. Природно, вони стають її представниками. Незалежно від причини залишення, повернення – це свідоме рішення, найчастіше на довший строк.

Другий шанс

Друга спроба також означає повторне вирішення тих же проблем, тільки на цей раз з більшим обсягом знань, відстанню і надихаючою можливістю їх вирішення.

Нові ідеї

Коли працівники йдуть, щоб реалізувати особисті або інші професійні інтереси, вони можуть підвищити цінність фірми, приносячи нові ідеї або використовуючи набуті навички, яких вони набули завдяки недавньому досвіду.

„У стратегії управління персоналом варто включити можливість повернення в організацію працівників, які пішли. Це приносить багато переваг для роботодавця, але варто, однак, добре підготувати цей процес. Одним з його елементів є добре проведене exitinterview, тобто вихідне інтерв’ю працівника, щоб детальніше дізнатися про причини його рішення піти з роботи і бути в змозі запобігти їм в майбутньому. Також, приймаючи працівника на роботу повторно, добре знати його мотиви. Це скарбниця знань про сильні сторони організації та її конкурентні переваги.”- коментує Міхал Плачкевич, директор Відділу управління персоналом і Корпоративної Комунікації в Unum.


[1] . Опитування, проведене Opinium 4-8 березня 2022 року на репрезентативній вибірці з 2000 дорослих жителів Великобританії.


Бібліографія:

https://www.cmu.edu/tepper/news/stories/2021/january/boomerang-performance-research.html

https://www.cnbc.com/2021/11/17/retirees-are-unretiring-and-thats-good-for-the-labor-market.html

https://www.forbes.com/sites/pavelkrapivin/2021/12/01/why-hiring-boomerang-employees-benefits-employers/?sh=4d2ad496700e

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2021/12/18/should-your-business-rehire-boomerang-employees-who-want-their-jobs-back/?sh=4c334f134cb4